collins

12 tekstów – auto­rem jest col­lins.

Na­wet sa­mot­ność dob­rze wy­korzys­ta­na, stworzy z ciebie sil­ne­go człowieka. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 marca 2012, 20:50

Być sobą, czy­li mieć swo­je za­sady ,swo­je myśle­nie, swój cha­rak­ter, a prze­de wszys­tkim, nie pod­da­wać się działaniom in­nych ludzi. To znaj­dy­wanie włas­nej dro­gi, często krętej i nierównej. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 czerwca 2011, 17:00

mówiąc "mam to gdzieś"- często ma­my na myśli "to mnie zabolało" 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 kwietnia 2011, 12:31

Ilek­roć myślę, że mądrzej­szy być nie mogę, ty­lek­roć jes­tem zas­koczo­ny swą głupotą. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 marca 2011, 21:57

Jeżeli uważasz że nie ma dla ciebie nadziei, po­ra dać ją innym. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 marca 2011, 13:57

Jeśli czu­jesz, że życie narzu­ca zbyt szyb­kie tem­po, spróbuj stanąć z bo­ku i zas­ta­nowić się czy to ma sens. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 lutego 2011, 11:05

Pa­miętaj o przeszłości, Żyj te­raźniej­szością, miej na uwadze przyszłość. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 21 lutego 2011, 18:29

W daw­nych cza­sach ty­tuł na­dawał król, dziś pieniądze. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 21 grudnia 2010, 22:53

Sza­cunek wyp­ra­cowa­ny przez strach, świad­czy tyl­ko o po­gar­dzie dla ludzi. 

aforyzm dnia z 14 sierpnia 2015 roku
zebrał 179 fiszek • 6 grudnia 2010, 21:04

Sa­mot­ność, to dos­ko­nały mo­ment do poz­na­nia siebie. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 24 listopada 2010, 22:06
collins

Miej serce i patrzaj w serce.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

collins

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

14 sierpnia 2015, 09:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Szacunek wyp­ra­cowa­ny przez strach, [...]

14 sierpnia 2015, 08:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szacunek wyp­ra­cowa­ny przez strach, [...]